Trường THCS Giao Lạc 

Địa chỉ: Xóm 18 - Giao Lạc - Giao Thủy - Nam Định